Pervaya Svrzhest (First Freshness) semi-finished products packaging design

Pervaya Svrzhest (First Freshness) semi-finished products packaging design

Rebranding, Packaging design, Prepress