Pavlovskaya Ferma

Add to Favorites

Pavlovskaya Ferma

Development of brand name and visual identity for Pavlovskaya Ferma — the private label of X5 Retail Group.