Vologodskie Kruzheva

Add to Favorites

Vologodskie Kruzheva - Портфолио Depot

Development of visual brand identity, logo and packaging design services for the Vologodskie Kruzheva brand of dairy products.